POLITYKA PRYWATNOŒCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
 1. Administratorem danych jest Wonder Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kordeckiego 47, 60-144 Poznań, NIP:7792436081, REGON: 362943876, zarejestrowany w KRS, który prowadzi działalnoœść za pośœrednictwem Sklepu http://wonderpolska.pl/. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właœściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Marketing bezpośœredni własnych usług oraz monitorowania jakośœci usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości śœwiadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
 6. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
 7. Administrator zobowiązuje się do zastosowania śœrodków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególnośœci przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami okreœślonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.
Usługa Newslettera
 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji dotyczących działalnośœci Sklepu drogą mailową.
 2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3. Klient ma możliwoœć skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter.
 4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomośœć email z potwierdzeniem rozpoczęcia œświadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
 5. Klient w każdym czasie ma możliwośœć rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.